ترانه هاى بستكى و بندرى و خودمونى - قديمى و جديد

گلچین شاد وخش

شادروان یوسف هادی

 

عید میلاد (آمنــــه)

آخی دلم که دلبرم ناتا

برو بشم تا کی اچش

دیشب مو تنها فلانی

دهل وجفتی

شیشه ی عمرم تو اش


آخـــای نگـارم

ای خدا یار اندو

جانی مو ببم شادت

دلبری امهن چه خوشکلن

زیتون نارسن

زینب گل من (جفتی)

زینب گل من (کمـــان)

موسم گــل


آخــاى دلم جانى

اى گل بستانن

بش ناچم ا بدیع

دیشب هنگـام خواب

راحت جان

ســاز

لیمو عمانی


 دل امنی جگر امنی

شاه خوبــان

غصــه نرفته

گل ا گلزار اچــی

گل گلغنچــه

یا علی


 بدری

پشیمونی

حسن تو ای یار

در و در

دلبــر خدا یار تو

فریــده


از کی گرفتارتم

جرجر مو تز بر ناکنم

زمینگیر

گربه ی گندمی

گربه ی گندمی - آهنگ

سمـــر

نسیمــه

نــی


ای پرو

ای ندیم غــم

تک برون

جانـی

خودمونی

خودمونی - آهنگ

فرشتــه


 ای یارم بدا

بار خدا یالله یالله

بحرین چه وطن دن

کریکــــی

گل بی خارم

گلدون پر گل باری

لطیفـــه

ممــونی

هاجــــری


ای بی وفـــا

اشبـاری

ای گل گلزارن انــــه

دختر حاجی رضـــا

دیگه خوم خار ناکنم

رفتم خبری از یار بارم

شروای تنهایی

شوه خشین

موسم بهـــار

نه ش از کمن

یاد از زمانی


اشباری رقیه یی

ای نازنین گل ازار

دورش بگردم

شی ناکنم دوباره

عـــود یوسف هادی

گلسم زنده بی

گلم گلن

گله دارم گله

نایی جونم

یار عزیز نوجوان


امناشاد بی تو

ای خدا یار هرنگ

دنیــا وفا اشنید

دهل وجفتــی

زیبــایم نباتن

فصل نو بهـــارن


استـا پلنگ سر تراش

اشو گلــم

اشبـاری

الله واکبر (با اورگ)

الله واکبر (با ساز)

ای یـارم بدا

دورش بگردم

گله دارم گله

نـاز اکود

ناز نـازی (با اورگ)

ناز نـازی (با ساز)


از غم وغصـه

ای فاطمه گلو

خدا یارت

دل جـانی

دل ناگـره

ستمگـر یادم واکو

عـــود

گلنــار - داریوش رفیعی

شلــوا با داریوش رفیعی

یوسف هادی و داریوش رفیعی


البوم عربی

رحمتک یا لائمى

قلبی هواک

مین علمک تنسانی

وين الوعد يا السمره

يا اسمـر يا كذاب

يا الف تحيه

يا رايح البحرين

يا خاين عهـد الوداد 

يا غالـيه


بردى دل مرا

جمیـله

خبــاز فقیر

که اشگت که بش ت محلمــو

شروای تنهــایی

گل انـار

طوطی بی گنـاه


ای بی وفـا

بیـا ای مرغ چمـن

در خواب دیدم

جـانی جـانی

قالـی فرش و آمــاده

مریـم مریـمی

لیلـی جـونم


آخای جدایی امناشاد

استا پلنگ سر تراش

اشو گلم

باد شمالی

جمیله

گل گلزار

مو و تو (فصل نوروز)

وای دل من


ارمستـــان (شیراز)

بت چشم خرمانی

برگشته بلبل

زیبــایم نبـاتن

فصل نو بهــــار

سر چشمـــه

شیرین شیرین

کوچـــه به کوچــه

گـل بستـــان

نیومـــدی نیومــدی

یوســـف ثانی


منتظره بقیه بی...

+ نوشته شده در  Wed 27 Apr 2011ساعت 20:12 PM  توسط عبــود  |